Журнал "Наука та будівництво" 2022'2


Наука та будівництво_2022_2._титул.jpg
ЗМІСТ

Фаренюк Г.Г., Немчинов Ю.І., Бєлоконь О.Л., Мар’єнков М.Г., Богдан Д.В., Бабік К.М., Байтала Х.З. 

Оцінка стану будівель і споруд вібродинамічним методом після військових пошкоджень


Перельмутер А.В., Пічугін С.Ф. 

Відносно нової редакції ДБНВ.1.2-14:2018 


БєлоконьО.Л.

 Надання будівельної продукці на ринку 


Шейніч Л.О., Миколаєць М.Г., Крилов Є.О., Сурмачевський А.С., Ященко Є.С., Пушкарьова К.К.

Дослідження властивостей малоусадкових бетонів для SEAMLESS FLOOR TECHNOLOGY, що розроблені інноваційним центром компанії ТОВ «АСТОРіКО» з комплексною добавкою фірми ТОВ «МАПЕІУКРАЇНА»CONTENT


Farenyuk G.G., Nemchynov Yu.I.,                            Belokon O.L., Marienkov M.G., Bogdan D.V.,                    Babik K.M., Baitalа H.Z.

State assessment of engineering structures damaged due to military attacks using vibrodynamic method 


Perelmuter A.V., Pichugin S.F. 

Regarding the new revision of DBN V.1.2-14:2018


Belokon O.L.

On marketing of construction products


Sheinich L.O., Mykolaiets М.G., Krylov Ye.O., Surmachevskyi A.S., Yashchenko Ye.S., Pushkariova K.K.

Research of properties of low-shrink concrete for SEAMLESS FLOOR TECHNOLOGY developed by ASTOR & CO INNOVATIVE CENTER with the use of complex additive by MAPEI UKRAINE


Членство в громадських організаціях