Стратегічний план розвитку ДП НДІБК до 2020 року

     Зростання національної економіки України в сучасних умовах залежить від розв’язання системних проблем, що накопичилися у стратегічних секторах економіки, зокрема, в галузі будівництва та житлово-комунального господарства.
     Підтверджений багаторічний досвід та науково-технічний потенціал наукових підрозділів ДП НДІБК спрямований на підвищення науково-технологічної безпеки України, безпеки проживання населення, підвищення рівня енергоефективності у будівництві, конкурентоспроможності будівельної науки та ефективності науково-технічної діяльності в будівельному комплексі.
    Стратегічний план розвитку ДП НДІБК до 2020 року розроблено на основі Стратегічного плану розвитку Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» на 2014-2018 роки.
     В стратегічному плані розвитку ДП НДІБК скориговані основні напрями розвитку науково-технічної діяльності Інституту, як підприємства, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави (постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 83), яке внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (наказ Міністерства освіти і науки України № 501 від 12.05.2016),  є базовою організацією Мінрегіону України з науково-технічної діяльності у будівництві (наказ Мінрегіону України № 8 від 03.01.2012). 
     Відповідно Законів України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» та за попередніми підсумками науково-технічної діяльності Інституту в 2017 році виникла необхідність  переформатування існуючих Стратегічних цілей з певними акцентами за напрямами основної діяльності.  
    Зміна акцентів за напрямами діяльності пов’язана зі:
− зменшенням наукових та науково-технічних робіт на стадії проектування та будівництва Нового Безпечного Конфайнменту на ЧАЕС;
− збільшенням робіт щодо забезпечення міцності та надійності будівель в сейсмічно-небезпечних районах та в складних інженерно-геологічних умовах;
− збільшенням обсягів досліджень з питань ресурсозбереження, енергозбереження, шумозахисту, акустики, «Зеленого будівництва» та транспортного будівництва;
− збільшенням обсягів робіт з науково-технічного супроводу впровадження інноваційних конструктивних та технологічних рішень.     Основні Стратегічні цілі подальшого розвитку Інституту на наступний період до 2020 року розширено з певними акцентами за напрямами основної діяльності та додано нову ціль.

    «Стратегічну ціль 1 – Європейська інтеграція будівельної галузі» – формування національної нормативної бази, інтегрованої у міжнародний нормативно-правовий простір технічного регулювання у будівництві» (з врахуванням Змін до «Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у будівництві» (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 632)), розширено за рахунок:
- доповнення визначених за Інститутом напрямів науково-технічної  діяльності, зокрема: 1) за групами будівель і споруд; 2)основними вимогами до споруд; 3) умовами та технологіями будівництва;
- закріплення лідируючого положення за новими напрямами науково-технічної діяльності;
- збереження та оновлення основного науково-технічного і кадрового потенціалу;
- оновлення дослідної бази;
- використання преференцій держави від статусу наукової установи для нових наукових розробок та досліджень;
- розширення кола замовлень на розробку стандартів (ДСТУ і СОУ).  

   «Стратегічну ціль 2 – Підвищення надійності та безпеки в будівельній галузі, конкурентоспроможності будівельної продукції» – складні інженерно-геологічні умови та геотехнічні аспекти будівництва; сейсмостійке будівництво; надійність та безпека будівель та споруд; оцінка відповідності будівельних матеріалів, виробів та конструкцій» доповнено за рахунок:
- розширення напрямків основної діяльності, зокрема щодо проектної діяльності, інжинірингових робіт, надання послуг в частині авторського та технічного нагляду, технічної експертизи проектів будівництва та виконання будівельних робіт, моніторингу технічного стану;
- розширення співпраці з європейськими центрами та запровадження на базі Інституту європейської сертифікації будівельної продукції;
- розширення кола замовників щодо виконання робіт з науково-технічного супроводу на всіх етапах життєвого циклу об’єктів будівництва класу наслідків СС3.

     Змінено акценти «Стратегічної цілі 3 – Актуалізація стратегії перетворення об’єкту «Укриття» Чорнобильської АЕС в екологічно безпечну систему. Формулювання  та реалізація сценаріїв перетворення з урахуванням впливів конструкцій НБК».

      «Стратегічну ціль 4 – Енергозбереження та підвищення енергоефективності будівель і споруд» доповнено за рахунок створення національного дослідного центру на базі Відділу будівельної фізики та ресурсозбереження, що дозволить досліджувати та впроваджувати новітні розробки, отримувати нові знання та удосконалювати нормативні та нормативно-правові акти з питань енергоефективності.

    Нова «Стратегічна ціль 5 – Створення науково-дослідного центру з питань будівництва» сприятиме підвищенню ділового іміджу Інституту, розширенню співпраці з міжнародними проектними та будівельними організаціями, представлення своїх послуг на європейському ринку, а також входженню журналу «Наука та будівництво» та збірнику «Будівельні конструкції» до міжнародних наукометричних баз даних. 

    Стратегічна модель розвитку Інституту на найближчі три роки представлена на рис. 1.
 


Рисунок 1 – Стратегічна модель розвитку  ДП НДІБК на найближчі 3 роки


     Комплексність виконання наукових досліджень: «наукова гіпотеза − лабораторні та польові дослідження – випробування − проектування – виготовлення дослідних зразків − відпрацювання технологій виготовлення − технологій зведення − супровід впровадження інновації − супровід та забезпечення неруйнівного контролю під час експлуатації − подовження ресурсу об’єкту будівництва − супровід робіт з виводу з експлуатації» забезпечує фінансову стабільність Інституту. 

Співпраця з громадськими організаціями