Конференція "Будівництво в сейсмічних районах України"

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТЕМАТИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

• Удосконалення норм проектування сейсмостійких будівель та споруд. Стан і перспективи.
• Сейсмічний ризик та сейсмічна небезпека. Методи і результати розрахунків на сейсмостійкість. 
• Інженерний аналіз наслідків землетрусів. Підсилення і відбудова будівель та споруд після землетрусів.
• Експериментальні методи досліджень сейсмостійкості будівель та споруд.
• Інженерно-геологічні дослідження і сейсмічний моніторинг. Сейсмічне районування і мікросейсморайонування. Взаємодія фундаментів споруд із основою.
• Сейсмостійкі конструкції будинків та споруд.
Проектування будинків та споруд із урахуванням вимог національних стандартів, що гармонізовані з відповідними частинами Єврокоду 8.
• Сейсмоізоляція споруд і конструкцій.
• Методи чисельного розв’язання динамічних задач будівельної механіки.
• Підготовка кадрів для будівництва.
• Паспортизація і залишковий ресурс  будівель та споруд на сейсмонебезпечних територіях.
• Контроль якості будівництва - особливості і проблеми.
• Науково-технічний супровід проектування і будівництва будівель та споруд на сейсмонебезпечних територіях.
Для участі в конференції запрошуються наукові співробітники, будівельники та інші спеціалісти, які мають досвід роботи із зазначених питань, а також представники органів місцевої влади  сейсмонебезпечних районів.

МОВА КОНФЕРЕНЦІЇ
Українська, російська, англійська

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
Конференція відбудеться в м. Одеса 10 - 14 вересня 2018 р. в приміщенні пансіонату «Совіньон». Пансіонат «Совіньон» - комплекс в Одесі, що відповідає вимогам до баз розміщення. Пансіонат розташований на березі Чорного моря в 10 км від центру Одеси.
Адреса: м. Одеса, провулок Южносанаторний, 2.
Розміщення можливо в номерах таких категорій:
«Стандарт» (двомісний);
«Люкс» (двомісний);
«Бізнес-клас» (двомісний);
«Бунгало кам’яне» (чотирьохмісний);
«Котедж дерев’яний» (чотирьохмісний);
Вартість проживання  та харчування в пансіонаті «Совіньон»  учасники конференції сплачують самостійно. 
З більш детальними умовами проживання та харчування в пансіонаті можна ознайомитись: 
Бронювання номерів:
Телефони: (048) 719-09-13, (048) 719-09-14

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ
Заявка на участь.......................................до 30.07.2018 р.
Доповіді приймаються...............................до 30.07.2018 р.
Прибуття до м. Одеси...............…….….........10.09.2018 р.
Робота конференції........................….........10 - 14.09.2018 р.
Від'їзд учасників конференції.........…….......14.09.2018 р.

НАДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ УЧАСТІ
Матеріали конференції необхідно надіслати до Оргкомітету не пізніше 30 липня 2018 р. (до 10 повних сторінок), надрукованих шрифтом Тimes New Roman у Windows – Word. Розмір шрифту 12 кегель, формат А4, ілюстрації вставляються в текст статті з розширенням jpg. Формули мають бути набрані як символи.
Адреса: 03037, м. Київ, вул. Преображенська, 5/2, ДП НДІБК. 
Матеріали конференції будуть надруковані в збірнику ДП НДІБК «Будівельні конструкції», журналі «Наука та будівництво», збірнику наукових праць ОДАБА "Вісник ОДАБА" та журналі «Tehnički glasnik - Technical Journal» Університету «Север» (Хорватія). 
Наукові статті повинні мати такі структурні елементи:
постановка проблеми у загальному вигляді та її звязок із важливими науковими або практичними завданнями;
аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано розвязання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
формулювання мети статті (постановка завдання);
виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
висновки дослідження і перспективи подальших розробок за напрямом.

З вимогами щодо оформлення статей та правилами представлення рукописів можна ознайомитися на відповідних сайтах:
http://www.niisk.com (в розділі «Науково-технічні видання» - збірник «Будівельні конструкції» та журнал «Наука та будівництво»); 
http://www.ogasa.org.ua/vistnik_odaba.html (Вісник ОДАБА);
https://tehnickiglasnik.unin.hr (журнал «Tehnički glasnik - Technical Journal» Університету «Север» (Хорватія)). 

ФІНАНСОВІ УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
1.1. Учасники конференції з України сплачують оргвнесок у сумі 2400 Грн. (Дві тисячі чотириста грн., Включаючи ПДВ 400 грн.). Учасники конференції з інших країн сплачують оргвнесок за участь у конференції згідно з рахунком, виставленим ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (ДП НДІБК), в доларах США або євро за курсом Національного банку України, в сумі еквівалентній ста доларам США. Для отримання рахунку слід звернутися в секретаріат конференції в м.Києві.
1.2. Оргвнесок включає: участь в роботі конференції, отримання повного комплекту матеріалів конференції, поштові витрати, вартість екскурсії, організаційні витрати, редагування і видання праць.
1.3. За рахунок одного оплаченого оргвнеску один автор (в т. ч. в співавторстві) може опублікувати 1 (одну) статтю. Вартість публікації кожної додаткової статті того ж автора складає 400 (чотириста) гривень.
1.4. Вартість публікації однієї статті без участі в конференції складає 400 (чотириста) гривень.
1.5. Статті будуть опубліковані за умови:
• сплати організаційного внеску до 01.08.2018 р .;
• оплати за додаткову статтю до 01.08.2018 р .;
• оплати за публікацію статті без участі в конференції до 01.08.2018 р
1.1. Учасники конференції сплачують оргвнесок у розмірі 2400 грн. (дві тисячі чотириста грн., у т. ч.       ПДВ 400 грн.) Державному підприємству “Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій” (ДП НДІБК) на Р/рахунок № 26001583717 в АТ “Райфайзен Банк Аваль”, м. Київ, МФО 380805, код ЄДРПОУ 02495431, ІПН 024954326584, номер свідоцтва платника податку 100160751. 

СЕКРЕТАРІАТ КОНФЕРЕНЦІЇ
      Від ДП НДІБК:
03037, Київ-37, вул. Преображенська, 5/2, ДП НДІБК
(044) 249-38-07 – Лебедєва Лариса Іванівна
(044) 249-37-06 – Бабік Костянтин Миколайович
(044) 249-37-03 – Глазкова Світлана Валентинівна
факс: (044) 248-89-09
     Від ОДАБА: 
(068) 593-49-38 - Петраш Світлана Вікторівна
(067) 628-79-17 - Шеховцов Ігор Владиславович 


Членство в громадських організаціях