Положення НТР


ПОЛОЖЕННЯ
про Науково-технічну раду Державного підприємства
«Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»

Затверджено
наказом директора
ДП НДІБК
від 08.09.2016 р. № 18-ОД

1. Загальні положення


1.1 Науково-технічна рада (далі – Рада) Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (ДП НДІБК) (далі – Інститут) відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» є колегіальним дорадчим органом управління науковою і науково-технічною діяльністю Інституту. 

1.2 У своїй роботі Рада керується наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Статутом Інституту, наказами директора Інституту, а також цим Положенням.

2. Порядок створення


2.1 До складу Ради входять провідні вчені і висококваліфіковані фахівці Інституту та інших організацій.

2.2 Рада формується у складі  35 - 40 осіб.

2.3 Три чверті складу Ради обирається таємним голосуванням зборів наукових працівників, 

а решта її членів призначається наказом директора Інституту.

З метою представництва інтересів трудового колективу до складу Ради входить голова профспілкового комітету Інституту (за згодою) та голова Ради молодих вчених Інституту 

(за згодою).

2.4 Директор Інституту, його заступники і вчений секретар є членами Ради за посадою.

2.5 Голова Ради, його заступники, вчений секретар Ради та голови секцій Ради обираються відкритим голосуванням на першому засіданні новообраних членів Ради разом з членами Ради, введеними до її складу за посадою та за квотою директора Інституту.

2.6 Новосформований склад Ради затверджується наказом директора Інституту.

2.7 При вибутті когось з членів Ради, її склад поповнюється у відповідності з п.2.3.

2.8 Положення про Раду та її склад переглядаються раз на п’ять років.

2.9 З метою підвищення оперативності та якості розгляду питань при Раді утворюються секції. Перелік, склад і голови секцій погоджуються Радою та затверджуються наказом директора Інституту.

2.10 У відокремлених підрозділах – Запорізькому відділенні (ЗВ ДП НДІБК), Луганській філії (ЛФ ДП НДІБК) функціонують Науково-технічні ради, які створюються в аналогічному для Ради Інституту порядку, що відображається в положеннях про ці відокремлені підрозділи.

2.11 Склад Науково-технічних рад відокремлених підрозділів затверджується наказом директора Інституту.


3. Основні функції


3.1 Рада здійснює свої функції відповідно до річних тематичних планів робіт, затверджених директором Інституту.

3.2 Рада:

 • визначає стратегічні напрями розвитку Інституту та перспективні напрями  наукової і науково-технічної діяльності;
 • проводить наукову і науково-технічну оцінку тематики та результатів науково-дослідних робіт;
 • розглядає та затверджує щорічні тематичні плани наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;
 • розглядає питання щодо удосконалення та розвитку структури Інституту;
 • розглядає проекти державних стандартів, нормативних актів та документів для будівельної галузі, нормативних і методичних документів щодо внутрішньої діяльності Інституту;
 • розглядає технічні завдання, програми науково-технічного супроводу та звіти щодо найважливіших науково-технічних розробок та науково-технічної продукції;
 • затверджує теми дисертацій здобувачів та аспірантів і призначення наукових керівників (консультантів); 
 • затверджує завдання на наукове стажування та звіти про його результати; 
 • розглядає звіти про діяльність аспірантури, про роботу наукових керівників аспірантів та здобувачів ученого ступеня кандидата наук;
 • обирає за конкурсом на вакантні посади керівників підрозділів та наукових працівників;
 • затверджує результати атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів та результати конкурсу на вакантні посади наукових працівників; 
 • розглядає та надає рекомендації щодо висування видатних наукових праць для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, приймає рішення щодо подання на присвоєння працівникам Інституту почесних та вчених звань тощо;
 • затверджує річні звіти про діяльність Інституту; 
 • розглядає плани видавничої діяльності Інституту;
 • вирішує інші питання наукової і науково-технічної діяльності Інституту, що визначені його Статутом.

3.3. Секції Ради:

 • розглядають і роблять висновки за технічними завданнями та звітами щодо виконання спеціальних робіт у проектуванні та будівництві, розглядають технічні вимоги щодо створення нових і удосконалення існуючих конструкцій, приладів, технологій, оснащення і обладнання;

 • розглядають і визначають творчу участь співавторів можливого винаходу, створеного у зв'язку з виконанням службових завдань, рекомендують до видання рукописи працівників Інституту;
 • розглядають та представляють до затвердження Радою теми дисертаційних робіт здобувачів та аспірантів, розглядають та рекомендують до затвердження індивідуальні плани підготовки дисертаційних робіт, заслуховують звіти аспірантів і здобувачів про виконання індивідуальних планів;
 • обговорюють відзиви на дисертації для представлення в Спеціалізовані ради, якщо Інститут визначено провідною установою;
 • заслуховують звіти робітників Інституту про закордонні відрядження, а також про результати науково-технічного співробітництва.

4. Права та обов'язки члена Ради


4.1 Член Ради бере участь у засіданнях та обговоренні питань порядку денного засідання, а також у формулюванні рішення щодо них.

4.2 Член Ради знайомиться з усіма матеріалами та науковими працями, що обговорюються на засіданні.

4.3 Член Ради якісно та у встановлений термін виконує рішення Ради, а також доручення щодо підготовки питань для обговорення на засіданні.

5. Порядок роботи


5.1 Основною формою роботи Ради є засідання, відкриті для участі зацікавлених осіб. Засідання Ради вважається правомочним, якщо в його роботі взяли участь більше половини її складу, за винятком тих випадків, що передбачені п.5.4.

5.2 Матеріали до засідань Ради (довідки, рецензії, проекти рішень) готуються відповідними підрозділами Інституту згідно з затвердженим планом роботи Ради, як правило, після розгляду на відповідній секції.

5.3 При відкритому голосуванні Рада приймає свої рішення більшістю голосів присутніх на засіданні членів.

5.4 Рішення Ради щодо обрання на вакантні посади та на присвоєння вченого звання, а також висунення кандидатур на здобуття Державної премії України та державної стипендії і присвоєння почесного звання приймаються таємним голосуванням. Засідання Ради вважається правомочним, якщо в його роботі взяли участь щонайменше дві третини її складу.

5.5 Рішення Ради щодо обрання на вакантні посади, висунення кандидатур на здобуття Державної премії України та державної стипендії і присвоєння почесного звання вважається позитивним, якщо за нього проголосували щонайменше дві третини членів Ради, які взяли участь у засіданні.

Рішення Ради щодо присвоєння вченого звання вважається позитивним, якщо за нього проголосували щонайменше три чверті членів Ради, які взяли участь у засіданні.

5.6 Протоколи засідань Ради підписуються головою Ради (або головуючим) та вченим секретарем Ради.


Членство в громадських організаціях